Taakveld Diaconie

Contactpersoon locatiebestuur:  
Gerda Wermink tel. 0529-453873
gerdawermink@hotmail.com  
 
Parochiële Caritas Instelling  
Voorzitter:  
Gerda Wermink tel. 0529-453873
gerdawermink@hotmail.com  
Secretaris:  
Gerda Siero tel. 0529-454992
jos.siero@hotmail.com  
Penningmeester:  
Bernadette Groot Koerkamp tel. 0529-456339
jangrootkoerkamp@online.nl  
Wilt u PCI (parochiële caritas instelling) Ommen ondersteunen dan kunt u een bijdrage overmaken op banknummer IBAN-NL32ABNA0461505517 t,n.v. Caritas.

Werkgroep voor zieken- en ouderenbezoek
Contactpersoon:  
Herma Klein Koerkamp tel. 0529-455499
info@kleinkoerkamp.nl  

Werkgroep “ Bezoek bij verlies”
Contactpersoon:  
Herma Klein Koerkamp tel. 0529-455499
Tevens verzorgt deze werkgroep de maandelijkse inloopmiddag op zondag.

Bedevaart naar Lourdes
Contactpersoon:  
Ciska Derks tel. 0529-450438
ciska.derks.cd@gmail.com  

M.O.V.
De werkgroep M.O.V. Houdt zich bezig met missie, ontwikkelings- en vredesvraagstukken.
Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de bekende evenementen gedurende het kerkelijk jaar, zoals Vastenactie, Vredesweek, Solidaridad, Week Nederlandse Missionarissen etc.
Vele activiteiten worden georganiseerd in nauw overleg met de bij de dekenale M.O.V. aangesloten werkgroepen van omringende parochies. Binnen de eigen geloofsgemeenschap wordt, waar mogelijk, samengewerkt met o.a. de werkgroepen liturgie en jongerenwerk en de basisschool.
Contactpersoon:  
Vacant  
   

Ndala Ziekenhuis in Tanzania